Aktualności prawnicze, czerwiec 2020

Prawo własności intelektualnej

Utworzenie sądów do spraw własności intelektualnej – dalsze prace legislacyjne.Sądy do spraw własności intelektualnej mają zacząć funkcjonować z dniem 1 lipca 2020 r. W dniu 26 maja 2020 r. opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wskazujące, w których sądach mają zostać utworzone wydziały ds. własności intelektualnej. Obecnie  zakończono etap opiniowania projektów, Minister Sprawiedliwości nie odniósł jeszcze się do zgłoszonych uwag.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa) wprowadza, w ramach sądownictwa powszechnego, odrębne jednostki organizacyjne zajmujące się sprawami z zakresu własności intelektualnej.

26 maja 2020 r. opublikowano projekty Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym  i apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych i apelacyjnych oraz wyznaczono dwudniowy termin na ich opiniowanie.

Zgodnie z ww. projektami planowane jest utworzenie czterech wydziałów do spraw własności intelektualnej w czterech sądach okręgowych tj. w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie i Warszawie oraz  dwóch wydziałów w sądach apelacyjnych tj. w Poznaniu
i Warszawie.

Ze zgłoszonych uwag wynika, że najwięcej kontrowersji budzi lokalizacja wydziału do spraw własności intelektualnej w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Z uwagi na utrudnioną komunikację oraz znaczne odległości z obszarów, jakie mają zostać objęte właściwością tego sądu do Lublina, postulowana jest zmiana tej lokalizacji na Kraków bądź Katowice, względnie utworzenie dodatkowego wydziału także w Sądzie Okręgowym w Krakowie bądź Katowicach.

Planuje się, że Rozporządzenia wejdą w życie dnia 1 lipca 2020 r., co zbiega się z datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących utworzenia sądów ds. własności intelektualnej.

Komentarz DBS:

Data wejścia przepisów w życie zbliża się nieuchronnie, a brak ogłoszenia a zarazem pewności co do ostatecznej treści przepisów wykonawczych niestety może w niekorzystny sposób wpłynąć na organizację pracy sądów, które mogą nie mieć wystarczająco dużo czasu, żeby zacząć w pełni efektywnie funkcjonować od 1 lipca 2020 roku.

Mając na uwadze zgłoszone na etapie opiniowania uwagi niewykluczonym jest, że proponowana obecnie lokalizacja sądów ds. własności intelektualnej może  jeszcze ulec zmianie. 

Joanna Mączko, radca prawny
Paulina Tempińska, młodszy prawnikPliki do ściągnięcia