Aktualności prawnicze, listopad 2020

Nowe regulacje w związku z epidemią COVID-19

Oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw ustawa wprowadzająca szereg zmian w przepisach prawa w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, którą Prezydent podpisał w dniu 3 listopada 2020r. Większość zmian wprowadzonych tą ustawą ma wejść w życie w dniu następującym po dniu jej ogłoszenia.Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (dalej: Ustawa) wprowadzono następujące regulacje:

  1. wyłączenie odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w przypadku działań nieumyślnych tzw. „klauzula dobrego samarytanina”,
  2. nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach i możliwość nałożenia kary – grzywny do 1000 zł lub nagany – za nieprzestrzeganie tego nakazu tzw. „sankcje za nie noszenie maseczek”,
  3. możliwość wykonywania, za zgodą pracodawcy, pracy zdalnej przez osoby poddane obowiązkowej kwarantannie,
  4. możliwość wydłużenia, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, terminu realizacji recepty na określone produkty lecznicze do 150 dni od daty jej wystawienia przez lekarza,
  5. comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia, finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa, dla pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne oraz osób, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, które nie zostały skierowane do pracy przy epidemii ale uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  6. możliwość nostryfikacji dyplomów przez lekarzy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza terytorium Unii Europejskiej,
  7. możliwość kierowania do pracy polegającej na w udzielaniu świadczeń zdrowotnych pod nadzorem lekarza przez m. in. studentów medycyny,
  8. dopuszczenie do pracy przy zwalczaniu epidemii lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy i nie uzyskali prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezłożenia z wynikiem pozytywnym LEK albo LDEK.

Komentarz DBS:

Zmiany w przepisach prawa, które zostały uchwalone przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady należy ocenić pozytywnie – dają one podstawę do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 dla szerszej grupy osób, na lepszych warunkach. Omawiana Ustawa do dnia dzisiejszego jednak nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, zatem jej przepisy jeszcze nie obowiązują – zaczną obowiązywać dopiero w kolejnym dniu po jej ogłoszeniu. Jak wynika z doniesień medialnych publikacja Ustawy ma zostać opóźniona do grudnia, tj. do momentu, gdy wejdzie w życie jej nowelizacja. Powyższe potwierdził również rzecznik rządu Piotr Müller wskazując, iż Ustawa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki[1]. W Sejmie złożony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk nr 717), który uchyla przepis Ustawy dający podstawę do wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy. Jeżeli taka ustawa nowelizująca zostanie przyjęta przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej, podpisana przez Prezydenta RP oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw,  lekarze nie nabędą prawa do dodatku do wynagrodzenia.

 

Karolina Bobrowska, aplikantka radcowska

[1] źródła: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1495892,piotr-m-ller-ustawa-covidowa.html (dostęp: 12/11/2020, g.13:00) oraz https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C754305%2Cmuller-zasady-wdrazania-etapow-obostrzen-zaleza-od-liczby-zachorowan-i (dostęp: 12/11/2020, g.13:05)