ALERT PRAWNY

Bieg terminów oraz wznowienie rozpraw w Urzędzie Patentowym RP

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”, która przywraca bieg terminów procesowych i administracyjnych, w tym w sprawach przed Urzędem Patentowym RP.Przedmiotowa ustawa uchyla art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o przeciwdziałaniu COVID-19. W konsekwencji tej zmiany, terminy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, których bieg nie rozpoczął się na podstawie ww. przepisów, rozpoczną bieg, natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy ww. przepisów będą biegły dalej. Terminy rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0., tj. od dnia 24 maja 2020 r.

Zgodnie z Komunikatem Urzędu Patentowego RP z dnia 18 maja 2020 r. wznowione zostaną rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych. Orientacyjnym terminem pierwszych rozpraw podanym przez Urząd jest druga połowa czerwca bieżącego roku.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), Komunikat Urzędu Patentowego RP z dnia 18 maja 2020 r.Pliki do ściągnięcia