ALERT PRAWNY

Wznowienie biegu terminów w postępowaniach administracyjnych – wpływ na postępowania przed Prezesem URPL oraz postępowania refundacyjne

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. „Tarcza 3.0”.Ustawa wprowadziła regulacje uchylające przepisy poprzednich ustaw o przeciwdziałaniu Covid-19, które wstrzymywały i zawieszały bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, dotychczas zawieszone terminy w postępowaniach toczących się przed Prezesem URPL rozpoczną swój bieg lub będą biec dalej od dnia 24 maja 2020 r. Zarówno strony jak i organy będę ponownie związane przewidzianymi przez przepisy terminami.

Ponownie będą również stosowane przepisy o  bezczynności organów.

Przedmiotowe unormowania nie mają jednak zasadniczo wpływu na postępowania refundacyjne, z uwagi na zachowanie w mocy przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które do dnia 31 sierpnia 2020 r. zawiesiły bieg terminów w zakresie wszczętych i niezakończonych postępowań refundacyjnych. Zmianie nie ulegają również przedłużone terminy obowiązywania decyzji i obwieszczeń refundacyjnych (do 31 sierpnia 2020 r.)

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.  U.  z  2020  r., poz. 875).