ALERT PRAWNY

Nowelizacja prawa farmaceutycznego w związku z COVID-19

1 września 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), która wprowadziła rozwiązania w zakresie systemu ochrony zdrowia, które zgodnie z założeniami ustawodawcy mają zapewnić prawidłowe i efektywne funkcjonowanie tego systemu w czasie oraz po epidemii COVID-19.Przedmiotową Ustawą znowelizowano szereg aktów prawnych, w tym Ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, wprowadzając przepisy obejmujące, m. in. elektronizację importu docelowego i interwencyjnego leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, rozszerzenie katalogu kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać uproszczoną informację o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej czy umożliwienie przeprowadzania zdalnych inspekcji oraz kontroli w zakresie nadzoru nad warunkami obrotu oraz wytwarzania i importu produktów leczniczych.

Ustawa przewiduje także szczególną regulację w odniesieniu do programów lekowych, dopuszczającą – na warunkach przewidzianych w ustawie – dalsze finansowanie terapii lekami, dla których nie przedłużono refundacji w ramach programów lekowych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 lipca 2021 r.

Większość przepisów Ustawy wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., natomiast regulacje w zakresie elektronizacji importu docelowego i interwencyjnego wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493).