ALERT PRAWNY

Nowe zestawy standardowych klauzul umownych

W dniu 14 stycznia 2021 r. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęły wspólne opinie w sprawie nowych dwóch zestawów standardowych klauzul umownych: (i) dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), (ii) dla administratorów i podmiotów przetwarzających do stosowania w ramach Unii Europejskiej (art. 28 ust. 7 RODO).Pierwszy zestaw klauzul, zastąpi dotychczas obowiązujące standardowe klauzule umowne wydane na podstawie nieobowiązującej już dyrektywy w zakresie ochrony danych osobowych, gdyż te klauzule zdezaktualizowały się po wejściu w życie RODO oraz wydaniu wyroku  przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II, a także nie odzwierciedlały dostatecznie obecnie stosowanych rozwiązań dotyczących przetwarzania danych.

Drugi zestaw klauzul ma na celu zapewnienie pełnej harmonizacji i pewności prawa, jak również stanowić będzie narzędzie rozliczalności.

Ostateczną treść standardowych klauzul umownych określi Komisja Europejska.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)