LEGAL ALERT

A sole proprietor can rely on consumer protection in certain situations - changes from January 1, 2021.

On January 1, 2021, the provisions of the Act of July 31, 2019 amending certain acts to reduce regulatory burdens (Journal of Laws of 2019, item 1495; last amended, Journal of Laws of 2020, r. item 875) entered into force, which introduces amendments to, among others, the Civil Code and the Consumer Rights Act.Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami w przypadku zawierania przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą umów bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, z których charakteru wynika, że nie posiadają one dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zostaną oni objęci ochroną przewidzianą dotychczas wyłącznie dla konsumentów.  

Nowe uprawnienia dotyczą rękojmi za wady, klauzul abuzywnych oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 1−3 oraz art. 55 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).