LEGAL ALERT

Electronic method of issuing certificates and attestations by GIF

On 15 February 2021 the Chief Pharmaceutical Inspectorate informed that due to the amendment of Article 1 of the Act of 21 January 2021 amending the Act - Code of Administrative Procedure and several other acts (Journal of Laws of 2021, item 187), the new wording of Article 217 §4 of the Code of Administrative Procedure came into force on 12 February 2021.Nowelizacja przedmiotowego przepisu umożliwia potwierdzanie, na żądanie osoby zainteresowanej, określonych faktów lub stanu prawnego nie tylko za pomocą zaświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale również  podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co w założeniu Ustawodawcy ma znacząco usprawnić procedurę wydawania zaświadczeń.

W konsekwencji, Główny Inspektor Farmaceutyczny, na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.), jest uprawniony do wydawania w sposób elektroniczny szeregu zaświadczeń, w tym m. in.  zaświadczeń o zezwoleniu na wytwarzanie danego produktu leczniczego czy certyfikatów potwierdzających zgodność warunków wytwarzania i dystrybucji substancji czynnej z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

 

Podstawa: Informacja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w sprawie elektronicznego sposobu wydawania zaświadczeń i certyfikatów przez GIF z dnia  15 lutego 2021 r.;  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 187).