LEGAL ALERT

Resolution of the Supreme Court concerning the limitation period for claims for prohibition of infringement of EU trademark

The resolution of seven judges of the Supreme Court of 18 May 2021, adopted in case no. III CZP 30/20, established the rules for calculating the limitation period of claims for prohibition of unauthorised use of a protected trademark.Zgodnie z ww. uchwałą Sądu Najwyższego – jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.

Podstawa prawna: Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 30/20.Files for download