W dniu 19 listopada 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept z dnia 16 listopada 2020 r.

Projekt określa przede wszystkim sposób realizacji recept wystawianych zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej, zakres niezbędnych danych do ich realizacji oraz warunki ich przechowywania.

Ponadto projekt zawiera także m. in. przepisy związane z realizacją recepty transgranicznej w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskimi UE lub w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, regulacje związane z poszerzeniem zakresu danych wskazywanych w Dokumencie Realizacji Recepty czy w zakresie nanoszenia treści na recepcie papierowej.

Projekt znajduje się obecnie na początkowym etapie legislacyjnym tj. konsultacji publicznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 16 listopada 2020 r.