klauzula dla mediów

Klauzula dla mediów społecznościowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których dane przetwarzane są w ramach mediów społecznościowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) oraz z uwagi na pozyskiwanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem profili przez Organizację w mediach społecznościowych informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dobrzański Bzymek – Waśniewska Sroka – Maleta Kancelaria Radców Prawnych s.c., ul. Wilhelma Feldmana 4/12, 31-130 Kraków (dalej: Administrator lub Organizacja).

II. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający podstawy prawnej wynikającej z RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy.

Pani/Pana dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z prowadzeniem fanpage’u na portalu internetowym Facebook, profilu na portalu Linkedin, co obejmuje:

a. informowanie Pani/Pana o naszej aktywności, promowanie lub informowanie o wydarzeniach, które organizujemy lub w których uczestniczymy, promowanie naszych produktów i usług, a także w celu komunikacji z Panią/Panem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (z uwagi na fakt dokonania subskrypcji naszego fanpage’u lub profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” [Facebook] „Polecam” lub „Obserwuj” [Linkedin] „Lubię to”, dodawanie komentarzy na naszym profilu, kliknięcie reakcji pod postami, udostępnienie postów, chat, wiadomości). Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji z Panią/Panem oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez polubienie naszego fanpage’u lub profilu [art. 6 ust. 1 pkt f) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO]

b. archiwizację dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania zdarzeń lub faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit f. RODO]

c. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

d. analizę danych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem [art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

III. Informacja o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców

Administrator udostępnia dane osobowe właścicielowi portalu społecznościowego Facebook tj. Facebook Inc. lub Linkedin tj. LinkedIn Ireland Unlimited Company oraz w zakresie, jaki wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu Facebook lub portalu Linkedin oraz innym użytkownikom tego portalu.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom lub dostawcom usług.

W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane mogą być udostępniane również dostawcom usług doradczych oraz kontrahentom Administratora.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator korzystając z portalu Facebook oraz Linkedin może przekazywać Pani/Pana dane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Pani/Pana miejscem zamieszkania. Takie transfery danych są niezbędne do świadczenia usług określonych w Regulaminach portali. Facebook Inc. a także LinkedIn Ireland Unlimited Company wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dodatkowo Facebook Inc. opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. W pozostałych przypadkach Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

V. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, dokonując okresowych przeglądów ich dalszej przydatności.
W sytuacjach, w których przetwarzanie danych będzie następować w wykonaniu prawnie przewidzianego obowiązku, okres przechowywania danych będzie wyznaczony w oparciu o odpowiednie przepisy prawa.

Jeżeli Pani/Pan wycofa zgodę na przetwarzanie danych (cofnięcie polubienia/obserwowania profilu na portalu), Administrator od tej pory nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych w liście osób lajkujących/obserwujących profil).

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych poprzez cofnięcie polubienia/obserwowania profilu na portalu Facebook lub Linkedin. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora na podstawie tej zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Panu danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Zmiana treści powiadomienia

Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o takiej zmianie.

IX. Dane kontaktowe Administratora

W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani/Pana uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania, może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: kancelaria@kancelariadbs.pl lub pisemnie na adres biura Administratora.

X. Informacje dodatkowe

Warto pamiętać, że posiadając profil na portalu Facebook, Linkedin, administratorem Pani/Pana danych jest również Facebook Inc. lub LinkedIn Ireland Unlimited Company, którzy w zależności od regulaminów i zgód, które zostały przez Panią/Pana udzielone, mogą postępować inaczej.