W dniu 16 grudnia 2020r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Tarczę 6.0.

Tarcza 6.0 wprowadza szereg rozwiązań mających na celu wsparcie wybranych branż, szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu. Ustawa przewiduje również możliwość wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw przez administrację publiczną na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Przepisy ustawy co do zasady weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. w dniu 17 grudnia 2020r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)