W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), która wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.

Zgodnie ze znowelizowanymi regulacjami w przypadku zawierania przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą umów bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, z których charakteru wynika, że nie posiadają one dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, zostaną oni objęci ochroną przewidzianą dotychczas wyłącznie dla konsumentów.

Nowe uprawnienia dotyczą rękojmi za wady, klauzul abuzywnych oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 1−3 oraz art. 55 ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875), Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), Ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).