W dniu 15 lutego 2021 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował, że w związku ze zmianą art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 187), z dniem 12 lutego 2021 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 217 §4 k.p.a.

Nowelizacja przedmiotowego przepisu umożliwia potwierdzanie, na żądanie osoby zainteresowanej, określonych faktów lub stanu prawnego nie tylko za pomocą zaświadczenia opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale również podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co w założeniu Ustawodawcy ma znacząco usprawnić procedurę wydawania zaświadczeń.

W konsekwencji, Główny Inspektor Farmaceutyczny, na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.), jest uprawniony do wydawania w sposób elektroniczny szeregu zaświadczeń, w tym m. in. zaświadczeń o zezwoleniu na wytwarzanie danego produktu leczniczego czy certyfikatów potwierdzających zgodność warunków wytwarzania i dystrybucji substancji czynnej z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Podstawa: Informacja Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w sprawie elektronicznego sposobu wydawania zaświadczeń i certyfikatów przez GIF z dnia 15 lutego 2021 r.; Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 187).