W dniu 15 lutego 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) wydał dwie pozytywne opinie dotyczące kodeksów postępowania RODO dla sektora zdrowia – Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych złożonego przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia złożonego przez Polską Federację Szpitali.

Opinie PUODO dają możliwość, wskazanym Federacjom, wystąpienia do PUODO o akredytację podmiotów monitorujących stosowanie zasad określonych w Kodeksach, następnie Kodeksy powinny zostać zatwierdzone przez PUODO i umieszczone w publicznym rejestrze. Administratorzy danych z sektora zdrowia stosujący zatwierdzone kodeksy postępowania będą mogli w ten sposób wykazać stosowanie odpowiednich środków ochrony danych zgodnie z RODO. Niemniej jednak już w chwili obecnej podmioty medyczne, chcące zapewnić pacjentom właściwy poziom ochrony ich danych, mogą rozważyć dostosowywanie swoich procedur do rozwiązań opisanych w projektach Kodeksów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)