Uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2021 r. podjętą w sprawie o sygnaturze akt III CZP 30/20 przyjęto zasady liczenia biegu przedawnienia roszczeń o zakazanie bezprawnego używania chronionego znaku towarowego.

Zgodnie z ww. uchwałą Sądu Najwyższego – jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło.

Podstawa prawna: Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 maja 2021 r., sygn. akt III
CZP 30/20.