W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została zamieszczona informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowana ustawa ma wprowadzić szereg bardzo istotnych modyfikacji w zasadach refundacji produktów leczniczych, których skutki dotkną zarówno pacjentów jak i producentów leków. Wśród postulowanych zmian znajduje się m.in.:

  • zmiana sposobu tworzenia całkowitego budżetu na refundację,
  • wprowadzenie instytucji tajemnicy refundacyjnej,
  • zmiana częstotliwości ogłaszania obwieszczenia refundacyjnego z raz na dwa miesiące na raz na trzy miesiące,
  • zmiana formy ustalania treści programów lekowych – poprzez ich ogłaszanie w formie obwieszczenia, a nie, jak dotychczas, jako załączniki do decyzji refundacyjnej,
  • wprowadzenie możliwości przeniesienia wydanej decyzji refundacyjnej na inny podmiot, który wszedł w prawa i obowiązki podmiotu, na rzecz którego dotychczas była wydana decyzja.

Projekt ma zostać przyjęty w II lub III kwartale 2021 r.Podstawa: Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (kprm.gov.pl)