22 czerwca 2021 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy państw członkowskich w przedmiocie oceny technologii medycznych (HTA) na poziomie UE.

Osiągnięte porozumienie dotyczy ustanowienia nowych przepisów z zakresu oceny technologii medycznych, które zakładają m. in. utworzenie nowej grupy koordynacyjnej państw członkowskich, w ramach której podejmowane będą działania zmierzające do wzmocnienia współpracy z zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami reprezentującymi pacjentów, pracowników służby zdrowia czy podmiotami zajmującymi się oceną technologii medycznych. Zapewniona ma zostać również większa przejrzystość raportów i prac związanych ze wspólnymi ocenami klinicznymi.

Obecnie treść porozumienia powinna zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę.

Podstawa: Komunikat Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2021 r. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210617IPR06472/deal-on-boosting- member-states-cooperation-in-assessing-health-technologies.