W dniu 18 października 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, implementującej do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 17).

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa (tzw. sygnalistom) dotyczące określonych dziedzin prawa, m.in. w zakresie zdrowia publicznego, przed działaniami odwetowymi.

Projekt przewiduje m.in. nałożenie na pracodawców zatrudniających przynajmniej 50 pracowników obowiązku ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, za pomocą którego sygnaliści będą mogli dokonywać zgłoszeń. Pracodawcy zatrudniający przynajmniej 250 pracowników będą musieli ustanowić ww. regulamin w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Realizacja powyższego obowiązku przez pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników ma z kolei nastąpić do dnia 17 grudnia 2023 r.
Poza zgłoszeniem wewnętrznym sygnaliści będą mieć możliwość dokonania zgłoszenia zewnętrznego (do Rzecznika Praw Obywatelskich lub innego organu administracji publicznej właściwego według swojego zakresu działania) lub ujawnienia publicznego.

Ustawa będzie także określać szeroko zakrojony katalog środków ochrony sygnalistów, na czele z zakazem jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu. Wprowadzi również zasadę ogólną – zakaz działań odwetowych wobec zgłaszających.

Termin na implementację Dyrektywy przez Państwa Członkowskie upływa 17 grudnia 2021 r.

Podstawa:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401