Od dnia 28 stycznia 2022 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość (Dz. Urz. UE L 387 z 3.11.2021, s. 133; dalej: „Rozporządzenie”). 

Wspólne logo to oznaczenie, do stosowania którego zobowiązane są osoby oferujące weterynaryjne produkty lecznicze w sprzedaży na odległość. Obowiązek ten wynika z art. 104 ust. 5 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającym dyrektywę 2001/82/WE (Dz.Urz. UE L 4 z 7 stycznia 2019 r., s. 43 ze zm.). 

Celem wspólnego logo jest umożliwienie nabywcom weterynaryjnych produktów leczniczych ustalenie państwa członkowskiego, w którym osoba oferująca weterynaryjne produkty lecznicze w sprzedaży na odległość ma swoją siedzibę. Logo musi być umieszczone w sposób widoczny w każdej zakładce strony internetowej, na której oferowane są weterynaryjne produkty lecznicze. 

Logo ma zawierać element graficzny określony w załączniku do Rozporządzenia oraz hiperłącze do wykazu sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych w sprzedaży na odległość, znajdującego się na stronie internetowej właściwego organu danego państwa członkowskiego. 

Podstawy: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0006&from=PL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1904&from=PL