W środę 9 marca Sejm uchwalił Ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa, której projekt został opracowany w trybie pilnym pod kierunkiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznaje obywatelom Ukrainy między innymi uprawnienia w zakresie opieki medycznej.

Obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny zgodnie z przepisami procedowanej ustawy, będzie przysługiwać prawo korzystania z opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim prawo to przysługuje osobom ubezpieczonym, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Ustawa przyznaje również obywatelom Ukrainy uprawnienie do podania produktów leczniczych wydawanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.

Opieka medyczna dla Ukraińców ma być wykonywana na podstawie umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcami (w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej) lub aptekami (w zakresie realizacji recept). Ustawa zakłada, że koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych obywatelom Ukrainy będą rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z części dotacji celowej z budżetu państwa, której dysponentem będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

Szczegółowy tryb i sposób finansowania kosztów świadczeń zostanie określony w umowie zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawy:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2069