W Sejmie trwają prace nad zmianą obowiązujących od 25 czerwca 2017 r. przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne ograniczających możliwość uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki przez sieci aptek, znanych jako „Apteka dla Aptekarza”. Proponowana zmiana ma na celu ich uszczelnienie.

W projekcie wprowadzono zapis zakazujący przejmowania kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę przez podmiot nieuprawniony do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki oraz przez podmiot spełniający przesłanki określone w art. 99 ust 3a Prawa farmaceutycznego, a także wówczas, gdy w wyniku przejęcia kontroli członkowie grupy kapitałowej, do której należy podmiot przejmujący kontrolę, prowadziliby łącznie więcej niż 4 apteki.

Naruszenie powyższego zakazu ma być podstawą do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 50.000 zł do 5.000.000 zł.

Opisywana zmiana została dodana do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w dniu 11 lipca 2023 r.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu do drugiego czytania.

Podstawy:

Druk nr 3485 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej