Ministerstwo Zdrowia wznowiło prace nad projektem rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych – 18 marca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nową wersję projektu.

W porównaniu do pierwotnego brzmienia projektu z dnia 15 marca 2021 r. nowa wersja Rozporządzenia szczegółowo reguluje zakres, w jakim poszczególne podmioty mogą nabywać leki w hurtowni farmaceutycznej. Podmiotami uprawnionymi w pełnym zakresie będą hurtownie farmaceutyczne, apteki ogólnodostępne, Polskie Laboratorium Antydopingowe, a także podmioty lecznicze wykonujące wyłącznie działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne i posiadające aptekę szpitalną albo dział farmacji szpitalnej.

W toku prac legislacyjnych krąg podmiotów uprawnionych został rozszerzony m.in. o podmiot odpowiedzialny – w zakresie leków, jakie wykorzystuje on do badań klinicznych oraz jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie, w jakim posiadanie lub wykorzystywanie leku jest zgodne ze statutem tej jednostki.

Projekt jest obecnie na końcowym etapie prac w Ministerstwie Zdrowia.

Podstawy:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344851/katalog/12773948#12773948

Andrzej Siwiec
Radca prawny, Partner
Zobacz więcej
Michał Kozłowski
Aplikant radcowski
Zobacz więcej