Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym i medycznym oraz zagadnieniach prawa własności przemysłowej i prawa gospodarczego charakterystycznych dla rynku Life Sciences. Od lat doradza firmom farmaceutycznym oraz podmiotom leczniczym.

Uczestniczy w pracach nad propozycjami zmian legislacyjnych z obszaru prawa farmaceutycznego i refundacji.

Doradza klientom w projektach dotyczących dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, procesach refundacyjnych oraz w zakresie umów typowych dla rynku farmaceutycznego.

Zapewnia holistyczne wsparcie złożonych projektów interdyscyplinarnych, uwzględniając przepisy regulacyjne, refundacyjne, prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji. To takie przedsięwzięcia jak strategie wejścia na rynek europejski dla nowych leków (w tym leków sierocych), transakcje nabycia praw do leków obejmujące kilkanaście państw europejskich czy strategie wejścia na rynek leków generycznych niezwłocznie po wygaśnięciu ochrony patentowej leku oryginalnego.

Pomaga podmiotom leczniczym w prowadzeniu bieżącej działalności. Rozwija także praktykę w zakresie spraw spornych z zakresu własności intelektualnej, zarówno patentowych jak i dotyczących znaków towarowych.

Autor publikacji z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prelegent na wydarzeniach z obszaru Life Sciences.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Związany z Kancelarią DBS od 2016 roku. Od 2023 roku pełni funkcję Partnera.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W trakcie studiów działał w Sekcji Prawa Medycznego Studenckiej Poradni Prawnej. Karierę zawodową zaczynał w dziale prawnym jednego z największych polskich szpitali klinicznych.