Jak działamy

Zespół

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie własności intelektualnej. Od ponad 15 lat wspiera podmioty z sektora farmaceutycznego w pełnym spektrum zagadnień prawnych związanych z ich działalnością.

Jest zapraszana do udziału w pracach nad propozycjami zmian legislacyjnych z obszaru prawa farmaceutycznego, refundacji oraz własności przemysłowej.

Wspiera klientów w takich kwestiach jak:

  • strategie wprowadzania na rynek nowych leków oraz wdrażania nowych modeli biznesowych, w tym z zakresu wymogów regulacyjnych, zasad refundacji oraz praw własności intelektualnej;
  • projekty z obszaru rozwoju biznesu, szczególnie w zakresie opracowywania i negocjowania umów typowych dla branży farmaceutycznej, takich jak umowy licencji, dostawy czy dystrybucji;
  • dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, refundacja, import równoległy lub import interwencyjny;
  • inspekcje organów nadzoru w hurtowniach lub wytwórniach;
  • przygotowywanie wewnętrznych procedur dla podmiotów z branży farmaceutycznej;
  • audyty compliance (zgodności działań z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami);
  • działalność podmiotów leczniczych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, takich jak:
postępowania sądowe dotyczące własności intelektualnej, w szczególności spory patentowe oraz o naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe, a także z zakresu prawa konkurencji;
postępowania administracyjne przed organami regulacyjnymi oraz organami nadzoru.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego oraz prawa własności przemysłowej dla przedstawicieli sektora farmaceutycznego. Występuje jako prelegentka na wydarzeniach z obszaru Life Sciences.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język włoski.

Od 2012 r. jest wspólnikiem w Kancelarii Radców Prawnych Dobrzański, Bzymek-Waśniewska, Sroka-Maleta.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację sądową. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.