Postępowania sądowe

Z sukcesem reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych zarówno w zakresie dochodzenia praw jak i ochrony przed zgłoszonymi wobec nich roszczeniami. Mamy bogate doświadczenie procesowe zwłaszcza w sprawach spornych z zakresu:

  • ochrony praw własności przemysłowej (w tym m.in. w sprawach dotyczących patentów, dodatkowych praw ochronnych, znaków towarowych, sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji).
  • Prawa pracy (w tym m.in. w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowanie)
  • Spraw gospodarczych.

Regularnie prowadzimy spory toczące się równolegle w wielu jurysdykcjach oraz mające miejsce jednocześnie przed sądami i organami administracji (urzędy patentowe, organy regulacyjne).

Z powodzeniem reprezentujemy klientów w postępowaniach zabezpieczających, zmierzających do ustanowienia tymczasowych zakazów lub nakazów na czas trwania właściwego postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Opracowanie pełnej strategii procesowej, w tym w szczególności ocena zasadności wszczęcia postępowania, ocena szans korzystnego rozstrzygnięcia, opracowanie scenariuszy dla postępowania wraz ze wskazaniem możliwego działania na poszczególnych etapach postępowania.
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.
  • Reprezentację na etapie postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego.
Porozmawiajmy
Joanna Mączko-Forgiel
Radca prawny
Zobacz więcej
Piszemy o tym
Istotne zmiany w procedurze cywilnej – przywrócenie równowagi stron w sprawach o zabezpieczenie w sporach z zakresu własności intelektualnej
Newsletter 03.04.2023
Nowe reguły dowodowe Projekt dyrektywy o odpowiedzialności za produkt
Newsletter 10.02.2023